Paintball Prachatice

Město Prachatice patří k nelépe zachovalým městským komplexům v České republice-historické jádro si zachovalo svoji renesanční podobu uvnitř prstence obehnaného doposud zachovanými městskými hradbami. Z těchto důvodů bylo historické jádro v roce 1981 vyhlášeno Městskou památkovou rezervací - tento stupeň památkové ochrany má v České Republice pouze 40 nejzachovalejších měst.
Písecká Brána - byla společně s dnes již nezachovalou Horní branou (Pasovskou) součástí městského opevnění. Hradbami bylo město opatřeno již ve druhé polovině 14. století. Brána vlastní se skládá ze dvou částí: vnitřní část pochází z konce 15. století, vnější získala podobu čtyřboké věže s cimbuřím v 16. století.
Původní kamenná kašna se sochou Spravedlnosti pochází také ze 16. století. Roku 1583 ji se svými pomocníky vystavěl Ondřej Vlach.
Během staletí však často měnila svoji podobu. V roce 1903 byla socha Spravedlnosti nahrazena bustou císaře Josefa II., po roce 1918 se objevil záměr upravit kašnu jako památník padlým v I. světové válce. Na své místo se socha vrátila až v roce 1925.
Husův dům č. 71 – nachází se po levé straně Husovy ulice. Podle vyprávění zde bydlel Mistr Jan Hus za svých studií. Původně gotický dům byl v 16. století přestavěn do renesanční podoby s krásnými štíty.
Od roku 1966 je zde umístěna okresní knihovna.
Kostel sv. Jakuba - Jeden z nejvýznamnějších pozdněgotických kostelů v jižních Čechách byl založen již ve 14. století a zasvěcen sv. Jakubu - patronu poutníků a kupců. Gotická dostavba trojlodního chrámu skončila v roce 1513. Klenba kostela je síťová, na vítězném oblouku je vymalován znak města společně s erbem rožmberským, bádenským a brunšvickým. Datace značí prováděné rekonstrukce kostela. Hlavní oltář je barokní, v roce 1653 byl zhotoven kašperskohorským řezbářem Janem Webrem. Umělecky cenný je kamenný sanktuář z roku 1508, umístěný na levé straně při zdi.Z pravé lodi vejdeme do kaple sv. Jana Nepomuka Neumanna, prachatického rodáka. Z původní kaple sv. Barbory byla zřízena v roce 1992, vysvěcena pak v roce 1993.
Nová radnice - Novorenesanční stavba z roku 1903 stojí na místě původních dvou městských domů. Stavitelem radnice byl Rudolf Zobel z Prachatic, sgrafitovou výzdobu provedl akademický malíř Jan Viertelberger, sochy pocházejí z dílny vídeňského mistra Jiřího Leiska.Z výjevů si zaslouží pozornost velký podélný obraz znázorňující dopravu soli soumary po Zlaté stezce.
Největší slunečních hodiny ve střední Evropě se nacházejí v Prachaticích v předpolí Dolní brány.

Hodiny vznikly v souvislosti s moderní zástavbou ve Zvolenské a Vodňanské ulici prováděné v 60. a 70. Letech. Prvotní návrhy pocházejí z roku 1969, realizace hodin proběhla počátkem 70. let

Husinecká přehrada - Její stavba byla zahájena v roce 1934. Hlavním účelem stavby byla ochrana Husince a dalších obcí před povodněmi. Jezero vzniklé za přehradní hrází zachycovalo a dodnes zachycuje při jarním tání velkou vodu.
Přehrada byla dokončena v roce 1939 a k jejímu základnímu využití přibyla postupně i další. Nádrž vzniklá před hrází se stala rezervoárem, který zásobuje okresní město Prachatice pitnou vodou